Skip to main content

Το καλύτερο εκπαιδευτικό Σύστημα , Finland's Educational System : the best in the world


Βάσει ερευνών το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο , με πρώτα της Δανίας , της Αυστραλίας και της Νέα Ζηλανδίας . Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία είναι ένα σύστημα χωρίς δίδακτρα και με πλήρως επιδοτούμενα γεύματα που σερβίρονται στους μαθητές όλων των τάξεων . Το Υπουργείο
Παιδείας της Φινλανδίας αποδίδει την επιτυχία του στο « εκπαιδευτικό σύστημα , τους εξαιρετικά ικανούς δασκάλους , καθώς και την αυτονομία που υπάρχει στα σχολεία . Ο κεντρικός στόχος του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ανάπτυξη του κάθε παιδιού ως άτομο σκεπτόμενο , ενεργό , δημιουργικό και όχι η επίτευξη υψηλών βαθμολογιών στα τεστ , μιας και σκοπός τους είναι η συνεργασία και όχι ο ανταγωνισμός . Το πιο αξιοσημείωτο γεγονός του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι ότι οι μαθητές δεν γράφουν tests μέχρι το τέλος του γυμνασίου . Και αν γράψουν tests , είναι αυτά που τους βάζουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι για να παρακολουθούν το επίπεδο τους .

Based on data , Finland's educational system is ranked among the highest in the world tied for first with Denmark , Australia and New Zealand . Education in Finland is a system with no tuition fees and with fully subsidised meals served to full-time students . The Finnish Ministry of Education attributes its success to "the education system , highly competent teachers, and the autonomy given to schools." The central aim of Finnish education is the development of each child as a thinking, active, creative person, not the attainment of higher test scores, and the primary strategy of Finnish education is cooperation, not competition . The most remarkable fact about Finnish education is that students do not take any standardized tests until the end of high school. They do take tests, but the tests are drawn up by their own teachers, not by a multinational testing corporation. Οι εκπαιδευτικοί , ακολουθούν τις οδηγίες του κρατικού αναλυτικού προγράμματος , αλλά τους αναγνωρίζεται μια μεγάλη αυτονομία ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας και έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επιλέγουν τα δικά τους συγγράμματα . Οι δάσκαλοι , τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο για να μπορούν να εργαστούν . Η διδασκαλία είναι ένα σεβαστό επάγγελμα και η είσοδος σε πανεπιστημιακά προγράμματα είναι άκρως ανταγωνιστική . Ο μελλοντικός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πολύ καλούς βαθμούς προκειμένου να γίνει δάσκαλος . Μόνο το 10% των αιτούντων σε ορισμένα προγράμματα γίνονται δεκτοί . Ο σεβασμός που έχει το επάγγελμα καθώς και οι υψηλοί μισθοί  οδήγησαν σε υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων για τις θέσεις , και αυτό αντανακλάται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της Φινλανδίας .

Teachers, who are fully unionized, follow state curriculum guidelines but are accorded a great deal of autonomy as to methods of instruction and are even allowed to choose their own textbooks . Both primary and secondary teachers must have a Master's degree to qualify. Teaching is a respected profession and entrance to university programs is highly competitive. A prospective teacher must have very good grades and must combat fierce opposition in order to become a teacher. Only about 10% of applicants to certain programs are successful . The respect accorded to the profession and the higher salaries than the OECD average lead to higher performing and larger numbers applying for the positions, and this is reflected in the quality of teachers in Finland.


Υπάρχουν μόνο οκτώ πανεπιστήμια που επιτρέπουν σε κάποιον να γίνει εκπαιδευτικός .  Όσοι γίνονται δεκτοί έχουν ήδη παρακολουθήσει υποχρεωτικά μαθήματα από το σχολείο στη φυσική , τη χημεία, τη φιλοσοφία, τη μουσική , και πρέπει να ξέρουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες . Μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο ο κάθε απόφοιτος είναι ικανός να διδάξει σε όλες τις τάξεις , αλλά ακόμα και σε μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες . 

Only eight universities are permitted to prepare teachers . There are no alternative ways to earn a teaching license . Those who are accepted have already taken required high school courses in physics, chemistry, philosophy, music, and at least two foreign languages . Every candidate prepares to teach all kinds of students, including students with disabilities and other special needs. Τα σχολεία είναι σχεδιασμένα προσεκτικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές , κοινωνικές , συναισθηματικές και φυσικές ανάγκες των παιδιών . Τα δωρεάν μαθήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι υποχρεωτικά , αλλά το 98 τοις εκατό των παιδιών εγγράφονται σε αυτά . Η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των επτά . Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να μην δίνουν στους μαθητές την ετικέτα  " αποτυχημένος " , δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μειώσει τα κίνητρα των μαθητών αλλά και την αύξηση της κοινωνικής ανισότητας . Μετά από τα εννέα χρόνια της συνολικής εκπαίδευσης, οι Φινλανδοί μαθητές μπορούν να επιλέξουν αν θα εγγραφούν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό γυμνάσιο. Περίπου το 42 τοις εκατό επιλέγουν το δεύτερο . Το ποσοστό αποφοίτησης είναι 93 τοις εκατό . 

Its schools are carefully designed to address the academic, social, emotional, and physical needs of children, beginning at an early age. Free preschool programs are not compulsory, but they enroll 98 percent of children. Compulsory education begins at the age of seven. Finnish educators take care not to hold students back or label them as “failing,” since such actions would cause student failure, lessen student motivation, and increase social inequality. After nine years of comprehensive schooling, during which there is no tracking by ability, Finnish students choose whether to enroll in an academic or a vocational high school. About 42 percent choose the latter. The graduation rate is 93 percent . 


Οι περισσότεροι επισκέπτες ανακαλύπτουν στη Φινλανδία κομψά σχολεία που είναι γεμάτα με ήρεμα παιδιά και υψηλού μορφωτικού επιπέδου καθηγητές . Ακόμη αναγνωρίζουν την αυτονομία που υπάρχει στα σχολεία : μικρή παρέμβαση από την κεντρική διοίκηση των σχολείων, συστηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ζωή των μαθητών , καθώς και παροχή βοήθειας για εκείνους που το έχουν ανάγκη . Μέσα στο σχολείο η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και ανεπίσημη , και τα κτίρια είναι τόσο καθαρά που συχνά οι μαθητές κυκλοφορούν μέσα στις τάξεις με τις κάλτσες τους και όχι με παπούτσια . Επιπλέον οι εργασίες γίνονται μέσα στην τάξη έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια για εξωσχολικές δραστηριότητες . Οι τάξεις αποτελούνται από λίγα άτομα , μέχρι είκοσι μαθητές το περισσότερο . Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν δύο γλώσσες εκτός από τη γλώσσα του σχολείου (συνήθως φινλανδική ή σουηδική) και οι μαθητές με βαθμούς από ένα έως εννέα μπορούν να κάνουν μαθήματα πάνω στην τέχνη , τη μουσική , την μαγειρική , την ξυλουργική , την μεταλλοτεχνία και την κλωστοϋφαντουργία .

Most visitors to Finland discover elegant school buildings filled with calm children and highly educated teachers. They also recognize the large amount of autonomy that schools enjoy: little interference by the central education administration in schools’ everyday lives, systematic methods for addressing problems in the lives of students, and targeted professional help for those in need . Inside the school, the atmosphere is relaxed and informal, and the buildings are so clean that students often wear socks and no shoes. Outdoor activities are stressed, even in the coldest weather; and homework is minimal to leave room for extra-curricular activities . Classes are small, seldom more than twenty pupils . From the outset pupils are expected to learn two languages in addition to the language of the school (usually Finnish or Swedish), and students in grades one through nine spend from four to eleven periods each week taking classes in art, music, cooking, carpentry, metalwork, and textiles.Υπάρχουν 17 πανεπιστήμια και 27 πολυτεχνεία στην χώρα . Τα σχολεία μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά και διοικούνται από τους δήμους της Φινλανδίας (τοπική αυτοδιοίκηση) . Παρόλα αυτά υπάρχουν μερικά ιδιωτικά σχολεία . Η ίδρυση ενός νέου ιδιωτικού σχολείου απαιτεί ολοκληρωμένη πολιτική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας . Όταν ιδρυθεί ένα ιδιωτικό σχολείο θα δοθεί κρατική επιχορήγηση συγκρίσιμη με αυτή που δίνεται σε ένα δημόσιο σχολείο του ίδιου μεγέθους . Ωστόσο, ακόμη και στα ιδιωτικά σχολεία , τα δίδακτρα απαγορεύονται αυστηρά καθώς και η επιλεκτική εισαγωγή των μαθητών , αφού έτσι συμβαίνει και στα δημόσια σχολεία . Επιπλέον, τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να δώσουν στους μαθητές τους όλα τα κοινωνικά δικαιώματα που προσφέρονται στους μαθητές των δημόσιων σχολείων . Τέλος η Φιλανδία είναι μια χώρα που νοιάζεται για το περιβάλλον που θα φοιτήσουν τα παιδιά και φροντίζει γιαυτό . 

There are 17 universities and 27 polytechnics in the country. Schools up to university level are almost exclusively funded and administered by municipalities of Finland (local government). There are few private schools. The founding of a new private comprehensive school requires a political decision by the Council of State. When founded, private schools are given a state grant comparable to that given to a municipal school of the same size. However, even in private schools, the use of tuition fees is strictly prohibited, and selective admission is prohibited, as well: private schools must admit all its pupils on the same basis as the corresponding municipal school. In addition, private schools are required to give their students all the social entitlements that are offered to the students of municipal schools . Finally Finland is a nation that cares passionately about the physical environment in which children learn and adults work .

Unfortunately the following videos exist only in greek but their content is written above . Comments

Popular posts from this blog

The Plitvice Lakes in Croatia , Οι Λίμνες Πλίτβιτσε στην Κροατία

Ο Εθνικός Δρυμός Plitvice είναι το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Κροατίας και αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1979 . Βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ της πρωτεύουσας πόλης του Ζάγκρεμπ και  του Ζαντάρ . Οι λίμνες Plitvice είναι ένα από τα μέρη που πρέπει να δείτε οπωσδήποτε στην Κροατία .

Το βασίλειο του Μαρόκου, The Kingdom of Morocco

Το Μαρόκο, επίσημα το Βασίλειο του Μαρόκου, είναι μια χώρα στην περιοχή του Μαγκρέμπ της Βόρειας Αφρικής. Γεωγραφικά, το Μαρόκο χαρακτηρίζεται από ένα τραχύ ορεινό εσωτερικό και μεγάλα τμήματα ερήμου. Το Μαρόκο έχει πληθυσμό πάνω από 33 εκατομμύρια. Η πρωτεύουσα του είναι το Ραμπάτ, αν και η μεγαλύτερη πόλη είναι η

Οι καλύτερες παραλίες της Ηπείρου και γύρω από αυτήν, The best beaches in and near Epirus, Greece

1. Πόρτο Κατσίκι- Λευκάδα, The Porto Katsiki Beach in Lefkada